1. Bayilik Veren Firmalar
  2. Eglence ve Oyun
  3. Milli Piyango bayilik

Milli Piyango bayilik

Milli Piyango bayilik bayiliği için aranan şartlar ve destekler ile birlikte, Milli Piyango bayilik bayilik başvurusu için iletişim bilgileri

Eglence ve Oyun

Milli piyango bayilik 

Bayi ile ilgili şartlar:

a) 18 yaşını bitirmiş ve kazai rüştünü kazanmış olmak,
b) Yüz kızartıcı, hürriyeti bağlayıcı ve ağır ceza suçlarından hüküm giymemiş olmak ve bu suçlardan sabıkası bulunmamak,
c) Akli özürü bulunmamak.

İşyeri ile ilgili şartlar:

a) Sayısal Oyun bayilikleri gerçek ve tüzel kişilere verilir. Bayilik talep edilen işyerinde en az 1 (bir) yıldır faaliyet gösteriliyor olmalıdır.
b) Bayilik verilecek gerçek ve tüzel kişiler, gerekli şartları taşıyan başvuru sahipleri arasından kura yöntemiyle belirlenir. Ancak; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre çalışma gücünün en az % 40’ını kaybetmiş olan gerçek kişilere ve en az 1 (bir) yıldır faaliyet gösteriliyor olma şartı da dahil olmak üzere bu maddedeki diğer koşulları taşıma şartıyla kura çekilişine tabi tutulmaksızın bayilik verilebilir. Yapılan başvuru sayısının, verilecek bayilik sayısından fazla olması durumunda bayilik verilecek gerçek kişiler kura ile belirlenir.
c) İşyeri, insan yoğunluğunun olduğu cadde üzerlerinde veya işlek bir sokakta ya da iş merkezlerinde bulunmalıdır,
d) Bayilikler, gazete ve tekel bayilikleri, süpermarket, market, büfeler ile kuruyemiş, kırtasiye, cep telefonu, bilgisayar ve müzik kaseti gibi çok sayıda ve sürümü bol ürün satan veyahut sabit piyango, spor toto ve ganyan bayiliği üzerine faaliyet gösteren işyerlerine verilir.

Milli piyango Mali Şartlar:

a) Sayısal Oyun bayiliği almaya hak kazananlardan, sözleşme aşamasında 20.000.-TL (Yirmibinlira) + KDV Bayilik Bedeli (Bayilik Bedeli İdare hesaplarına gelir kaydedilir. Hiçbir şekilde iade edilmez), 2017 yılı için 8.000 TL. (Sekizbinlira) nakit bayilik teminatı, ayrıca bayilik faaliyeti süresince İdarece belirlenen tutarda Haftalık Gider Karşılığı alınır.
b) Sayısal oyun bayiliği verilen işyerine, tesis edilecek iletişim hattının kurulum aşamasındaki tesis, ölçüm ve kanal ücretleri ile nakil masrafları bayi tarafından ödenir.

Milli piyango Sayısal Oyun bayilik verilme usul ve esasları:

a) Yukarıda belirtilen şartlara haiz olanlara, Sayısal Oyunlar Yönetmeliği 24. maddesi c-1 ve 2 alt bendi çerçevesinde bayi adaylarının huzurunda noter tarafından gerçekleştirilen kura çekilişi ile Sayısal Oyunlar bayiliği verilmektedir.
b) Kura çekilişi ile belirlenenlerden, gerekli koşulları taşımadıkları sonradan tespit edilenler, bayilik için herhangi bir hak iddia edemezler.

Alışveriş Merkezine, Gar, Otogar veya Havalimanı mahallere Sayısal Oyunlar bayilik verilme usulü:

Sayısal Oyunlar Yönetmeliği 24. maddesi c-3 alt bendi hükmü kapsamında Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından alınan Kararlar gereğince;
a) Alışveriş merkezinin kiralanabilir en az 7.000 metrekare ve üzeri kapalı satış alana sahip, bir veya birden fazla bağımsız bölümden oluşan, çok sayıda mağazayı, süpermarket/hipermarket ve sosyal etkinlik alanları ile bütünleştiren, merkezi yönetimi ve otoparkı bulunan yapı tipinde olması gerekir.
b) Alışveriş merkezi ya da merkez nüfusu 50.000 (ellibin) ve üzerinde olan il ve ilçelerdeki gar, otogar ve havalimanı gibi insanların yoğun olduğu mahallerde veya İdarenin başbayisi olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere bu Yönetmelikte düzenlenen şartları taşımaları kaydıyla, kuraya tabi tutulmaksızın ve bir yıldır faaliyet gösteriyor olma şartı aranmaksızın bayilik verilebilir. Yapılan başvuru sayısının, verilecek bayilik sayısından fazla olması durumunda bayilik verilecek gerçek veya tüzel kişiler kura ile belirlenir.
c) Alışveriş merkezi, gar, otogar veya havalimanı için gerçekleştirilecek kura çekimi noter tarafından ve bayi adaylarının huzurunda yapılmaktadır.
d) Kura ile belirlenenlerden, gerekli koşulları taşımadıkları sonradan tespit edilenler, bayilik için herhangi bir hak iddia edemezler.
e) AVM, Gar, Otogar veya Havalimanı kapsamında bayi olanların işyerini nakil hakkı bulunmamaktadır..

Milli piyango Başvuru için istenilen belgeler:

I- Kuraya tabi bayilik başvurularında; sayısal oyunlar bayilik çekiliş duyurusunun İdaremiz internet sitesinde yayınlanmasına müteakip, başvuruların kabul edileceği tarihlerde “Sayısal Oyunlar Bayilik Başvuru Formu’nun hatasız ve eksiksiz doldurulup, imzalanması suretiyle başvuruda bulunulması gerekmekte olup, başvuru sırasında form haricinde başka belge istenilmez.. Bayilik almaya hak kazanılması halinde sözleşme aşamasında aşağıda ikinci maddede sayılan belgelerin ibrazı istenir. Belgelerden herhangi birini ibraz edemeyenlerle sözleşme imzalanmaz ve bayiliğe hak kazanılmaz.
II- Kura kapsamı dışında bayilik başvurularında (Sayısal Oyunlar Yönetmeliği 24/c-1 ve c-2 alt bentlerinde belirtilen %40 veya üstünde işgücü kaybı olanlar ile Gazi veya Şehit Yakını gerçek kişiler ya da alışveriş merkezi, gar, otogar veya havalimanı mahallerinden gerçek veya tüzel kişi tek başvurunun olması) aşağıda belirtilen belgelerin başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Bayilik talep edilen işyerine ait Vergi Levhası fotokopisi.
b) Bayilik talep edilen işyerinin bağlı bulunduğu vergi dairesi veya malmüdürlüğünden alınan faal mükellef durumunu belirtir resmi yazı.
c) Bayilik talep edilen işyerinin bağlı bulunduğu belediye, organize sanayi bölgesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü vb. tarafından düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma izin belgesi fotokopisi.

(Tüzel Kişi başvurularında ilave olarak Ticaret Sicil Gazetesi)

d) 3713 Sayılı T.M.K. kapsamında başvuruda bulunan gazi veya şehit yakınının Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü) kimliğinin arkalı-önlü fotokopisi
e) 193 Sayılı G.V. Kanunu kapsamında başvuruda bulunanlardan ise, tam teşekkülü Devlet Hastanesinden son 6 ay içinde alınan ve çalışma iş gücü kaybı ile oranı belirtir Sağlık Kurulu Raporu aslı veya noter onaylı sureti.
f) Adli Sicil Belgesi (Arşiv kaydını gösterir olacak).
g) Vergi Dairesinden kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge.
h) Sosyal Güvenlik Kurumundan kesinleşmiş SGK prim borcu olmadığına dair belge.

Bayilik vermek suretiyle kişilere istihdam olanağı sağlayan İdaremiz, özürlü vatandaşlarımızı yaşama bağlamak amacıyla onlara öncelikle bayilik vermektedir.

7 - Milli piyango Sayısal Oyunlar Bayilik Başvuru Formu

Milli Piyango ve Hemen Kazan Bayilik Başvuru Formu

Sayısal Oyunlar Bayiliği Başvuru Formu

Milli Piyango İdaresi'ne ait Şans Oyunları

Milli Piyango
Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.
On Numara
İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
Şans Topu
İdaremizce 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.
Süper Loto
İdaremizce 19.10.2007 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Sayısal Loto
İdaremizce 11.11.1996 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. 1-49 sayı kümesi içinden yapılacak çekiliş sonunda belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Hemen Kazan
Bastırılan bilet,kart,kupon vb özel bölümlerin kazınması yada açılması ile belirli kurallara göre şekil,resim,motif,tutar,rakam ve benzerinin bulunmasına dayalı ikramiye kazandıran talih oyunudur.Milli Piyango İdaresi Hemen-Kazan oyunu halk arasında Kazı Kazan olarakta biliniyor.

NOT: Biletlerin satışı, ikramiye ödemesi ve liste dağıtımı 18 ilimizde mevcut 22 şube müdürlüğümüz ile Şekerbank Vakıflar Bankası, INGBANK ve DenizBank tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Spor Dairesi vasıtasıyla bilet satışı ve ikramiye ödemesi gerçekleştirilmektedir.

  1. Şans Oyunları

Milli Piyango bayilik Bayilik Destekleri

Personel Desteği
Personel Desteği
Eğitim Desteği
Eğitim Desteği
Pazarlama Desteği
Pazarlama Desteği
Bölge Koruması
Bölge Koruması
Yer Seçimi
Yer Seçimi
Reklam Desteği
Reklam Desteği

Milli Piyango bayilik Şartlar & Koşullar

  • Kahve satış senaryomuz ikram mantığıyla oluştuğu için hizmet odaklı çalışma sistemimiz bulunmaktadır.
  • Çalışma sistemimizin düzgün işlemesi açısından önemsediğimiz ilkelerimiz vardır ve bunların başında müşteri memnuniyeti ve hijyen gelmektedir.
  • Vermiş olduğumuz eğitim sürecimizden sonra yatırımcı adaylarımız lisanslarını, personelleri ise sertifikalarını alırlar.
  • Lisans sahibi olan yatırımcılar, artık Harput Dibek İşletmecisi unvanına sahip olurlar.

Eglence ve Oyun Sektöründeki Diğer Bayilikler

Öne Çıkan Gönderiler

Tümünü Gör