1. Bayilik Veren Firmalar
  2. Eglence ve Oyun
  3. İddaa

İddaa

İddaa bayilik alabilmek için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın usul ve esaslar dahilinde belirlediği il ve ilçelere kura ile bayilik veriliyor. Yani iddaa bayi almanın yolu önce bulunduğunuz il ve ilçede bu esaslara uygun olarak önce kuraya dahil olacaksı

Eglence ve Oyun

Tüm dünyada en çok takip edilen sporlar müsabakaları üzerine yasal bahis oynama hizmeti sunan İddaa sadece bahis severlerin değil aynı zamanda yatırımcıların ve girişimcilerin de ilgisini çekiyor. Ülkemizde en çok oynanan şans oyunu olma özelliği taşıyan İddaa bayiliği kısa vadeli geri dönüş sağlıyor.

İddaa Bayiliği Bütçesi

İddaa bayiliği için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından belirlenmiş olan teminatları karşılamak gerekiyor. Bunun için 250 TL başvuru bedeli, 13.000 Dolar değerinde teminat mektubu ve 3.300 Dolar değerinde işletme teminatını karşılamak gerekiyor. Bu miktara ek olarak dükkan kirası ve iş yeri açma ücreti de eklendiğinde ortamala bir İddaa bayiliğinin bütçesi elde edilmiş oluyor. İddaa bayisi sahiplerin işletmelerinden oynanan her kupon için %9 alıyor. Ayrıca bu bayide oynanıp tutan kuponlardan da %2 ek gelir elde ediyor. Kalabalık yerde yer alan bayiler kısa sürede bayilik giderlerini çıkarıyor ve kar etmeye başlıyor. Bayilik alanı için ise herhangi bir zorunluluk bulunmuyor. Küçük bir yere sahip girişimciler bile belirlenen esasları yerine getirdikten sonra İddaa bayisi olabiliyor.

İddaa Bayiliği Almak İçin Gereken Esaslar

İddaa bayisi olabilmek için birçok şartı yerine getirmek gerekiyor. Şartlar gerçek kişiler ve tüzel kişilere göre farklılık gösteriyor. İddaa devlete bağlı bir şans oyunu olduğu için sıkı kurallara ve denetimlere tabii tutuluyor.

Gerçek Kişiler İçin Gereken Esaslar

İddaa bayisi açmak isteyen gerçek kişilerin öncelikle Türk vatandaşı olması ve fiili ehliyete sahip olması gerekiyor. Ayrıca bu kişilerin 26/9/2004 tarihli, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun’da yer alan 53. maddede belirtilen süreler geçmiş olsa dahi, kasten işlenmiş olan bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olması gerekiyor. Bu kişilerin aftan yararlanmış olsa dahi devlet güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç işlememiş olması, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suç işlememiş olması, casusluk, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından hüküm giymemesi gerekiyor. Bayilik açmak isteyenlerin akıl hastalığına sahip olmaması, vergi dairesini kayıtlı olması, bayiye ve kendisine ait en az bir adet sabit telefon numarası, cep telefonu numarası ve elektronik posta adresi bulunması gerekiyor. Bu kişilerin ayrıca eşine ya da birinci derece akrabalarına verilen bayiliklerin teşkilat tarafından da iptal edilmemiş olması gerçek kişiler için gereken esaslar arasında yer alıyor.

Tüzel Kişiler İçin Gereken Esaslar

Bayilik açmak isteyen tüzel kişiler için ise bu kişilerin 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olması ve ticaret sicil kaydına işlenmiş olması gerekiyor. Bunun dışında 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamış olması, konkordato ilan etmemiş olması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmemiş olması aranan esaslar arasında yer alıyor. Şahıs şirketleri için tüm ortakların, sermaye şirketlerinde ise doğrudan yüzden on ya da daha fazla hisseye sahip ortaklar ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdürün, genel müdür yardımcısı ve benzeri üst yönetim pozisyonlarında tüzel kişiliği idare ve temsil yetkisine sahip personelin bu maddenin a bendinin üç numaralı alt bendinde yer alan suçlardan mahkum olmaması gerekiyor. Tüzel kişinin vergi dairesine kayıtlı olması, sabit bayilik faliyetini yürütmeye yönelik, her türlü yasal sorumluluğu ve ücreti bayiye ait olmak üzere en az bir çalışanın olması aranan şartlar arasında bulunuyor. Sabit bayilikte bayiye ait en az bir adet telefon numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi bulunması ve temsile yetkili olan personelin bu maddenin a bendininin üç numaralı alt bendinde yer alan suçlardan hüküm giymemiş olması gerekiyor.

1) İddaa bayilik 28/2/2009 tarih ve 27155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartları taşıması zorunludur.

a) Gerçek kişilerin; 
a.1) Türk vatandaşı olması,
a.2) Fiil ehliyetine sahip olması,
a.3) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması,
a.4) Akıl hastalığı nedeni ile özürlü bulunmaması, vesayet veya hacir altına alınmamış olması,
a.5) Vergi dairesine kayıtlı olması,
a.6) Sabit ikametgahı olması,
a.7) Sabit bayiye ait en az birer adet sabit telefon numarası, GSM telefon numarası, elektronik posta adresi bulunması,
a.8) Kendisine, eşine veya birinci derece kan hısımlarına sabit bayilik verilmişse, bu bayiliğin Teşkilat tarafından iptal edilmemiş olması, 

b) Tüzel kişilerin; 
b.1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olması ve ticaret sicil kaydına işlenmiş olması,
b.2) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmemiş olması veya hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmemiş olması,
b.3) Şahıs şirketlerinde (kollektif şirket, komandit şirket) tüm ortakların, sermaye şirketlerinde (anonim şirket, limited şirket) ise doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortaklar ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdür, genel müdür yardımcısı ile benzeri üst yönetim kademelerinde tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili personelinin bu maddenin (a) bendinin üç numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan mahkum olmaması,
b.4) Vergi dairesine kayıtlı olması,
b.5) Sabit bayilik faaliyetini yürütmeye yetkili, her türlü yasal sorumluluğu ve ücreti bayiye ait olmak üzere en az bir çalışanı olması,
b.6) Sabit bayiye ait en az birer adet sabit telefon numarası, GSM telefon numarası, elektronik posta adresi bulunması,

2) Teşkilat Başkanlığımızın www.sportoto.gov.tr internet adresinde bulunan Bayilik Başvuru Formu’nun eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle (Nüfus cüzdanı fotokopisi, sabıka belgesi, başvuru bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu, şirket adına yapılan başvurularda yetki belgesi) birlikte başvuruların en geç 16 Mart 2012 Cuma günü saat 17:00’a kadar Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Bayilik Şube Müdürlüğü Büyükesat Mah. Koza Sokak No:34, Çankaya/ANKARA adresine şahsen yapılması zorunlu olup; internet, faks, posta, kargo ve benzeri yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Bayilik Başvuru formunda belirtilen başvuru sahibine ait bilgilerin doğruluğundan başvuru sahibi sorumlu olup; bu bilgilerin doğru olmadığının Teşkilat Başkanlığımızca tespit edilmesi halinde ilgilinin başvurusu ve bayilik hakkı Teşkilat tarafından tek taraflı olarak iptal edilir. Başvuru sırasında Bayilik Verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esasların başvuru sahibi tarafından imzalanarak kabul edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

3) Çekiliş heyeti İdare personelinden oluşacak, isteyen başvuru sahipleri kur’a çekilişini izleyebilecektir. Vekil olarak tayin edilen kişiler de dahil olmak üzere başvuru sahibi dışındaki kişilerin kur’a çekilişini izlemelerine izin verilmeyecektir.

4) Bir yerleşim yeri için İdarece ilan edilen bayi sayısı kadar çekiliş yapılacak ve yedek bayi çekilişi yapılmayacaktır. Kur’aya katılıp bayi olamayan başvuru sahipleri Teşkilat Başkanlığımızca yapılacak diğer kuralara katılmak için tekrar başvuruda bulunmak zorundadır.

5) Çekiliş sonucu bir tutanağa bağlanacak ve çekiliş heyeti tarafından imzalanacaktır. Ayrıca, çekilişi izleyen başvuru sahiplerinin imzasının alınmasına da özen gösterilecektir.

6) Çekiliş sonucu belirlenmiş olan başvuru sahiplerinden, sonradan bayi olma şartlarını taşımadığı anlaşılanlar için bu kura, kazanılmış hak sayılmayacak ve bayilik hakları iptal edilecektir.

7) Kendi isteği ile bayilik iptali hariç olmak üzere bayilik yapmakta iken bayilik ruhsatı iptal edilenler başvuruda bulunamaz. Hangi aşamada olursa olsun bu şekilde başvuruda bulunup bayilik hakkı kazananların bayilikleri iptal edilir.

8) Bu ilanın yapıldığı tarihten önce bayilik için İdaremize yapılmış başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu tarihten önce başvuruları olan gerçek ve tüzel kişilerin yeniden bayilik başvurusu yapmaları gerekmektedir.

9) Kur’a sonuçları en geç kuranın yapıldığı günü izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Teşkilatın internet adresinde ilan edilecektir.

10) Bayilik verilecek yerleşim yeri için İdarece ilan edilen sayıda müracaat olması halinde söz konusu yer kuraya dahil edilmeyecek ve ilgilinin gerekli şartları taşıması halinde doğrudan bayilik verilecektir.

11) Bayilik başvuru bedeli 250,00 TL. tutarında olup, söz konusu bedelin Teşkilat Başkanlığının aşağıda belirtilen banka hesabına başvuru sahibi adına yatırılarak ödeme dekontunun Bayilik Başvuru Formu ekinde ibraz edilmesi zorunludur. Kura sonucunda bayilik çıkmaması veya herhangi bir nedenle bayilik verilmemesi halinde söz konusu bedel hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

12) Aynı kura bölgesine başvuru sahibinin eşi, çocukları ve anne-babası müracaat edemez, müracaat edilmesi halinde kuraya dahil edilmeyecektir.

13) Kura sonucunda bayiliğe hak kazanan adayların Teşkilatça bu konuda yapılacak tebliğden itibaren en geç 10 (on gün) gün içerisinde; 13.000 USD tutarındaki hasılat teminatını Teşkilat Başkanlığımızın aşağıda belirtilen banka hesabına yatırmak, 3.300 USD tutarındaki terminal teminatını İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.’nin aşağıda belirtilen banka hesabına yatırmak, Teşkilat tarafından istenecek tüm belgeleri Teşkilata ibraz etmek ve bayilik sözleşmesini imzalamak zorundadır. Anılan süre içerisinde söz konusu gereklerin yerine getirilmemesi halinde herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın tek taraflı olarak bayilik hakkı iptal edilir. Bayilik Başvuru Formunda bayilik için bildirilen adresin uygun olmaması halinde bayi adayı bu konuda yapılacak tebliğden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde aynı yerleşim yeri içinde yeni bir adres gösterilebilir. Bu adresin de uygun olmaması halinde yapılacak tebliğden itibaren yine en geç 7 (yedi) gün içinde üçüncü bir adres gösterebilir. Üçüncü adres hakkı tanıyıp tanımama konusunda Teşkilat Başkanlığı mutlak yetkiye sahip olup, bayi adayı için hiçbir şekilde hak teşkil etmez. Söz konusu üçüncü adresin uygun olmaması halinde dördüncü bir adres gösterme hakkı tanınmayacak ve herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın tek taraflı olarak bayilikhakkı iptal edilecektir.

14) Başvuru sahipleri tarafından bildirilen bayilik adresi ile söz konusu adrese en yakın bayi arasındaki mesafenin en az 250 m. olması zorunludur.Ancak Teşkilat Başkanlığı aşağıda belirtilen hallerde söz konusu mesafe şartını aramayabilir:
a) Mahkeme kararı, valilik, belediye, kaymakamlık ve benzeri yetkili kurumların yazılı talebi veya Teşkilat Başkanlığımızca re'sen yapılan adres değişikliklerinde,
b) Bayiliğin herhangi bir nedenle iptali durumunda iptal edilen adrese veya söz konusu adresin en fazla 50 metre yakınına bayilik için başvurulması durumunda,
c) Bayilik yapılmak istenen yere en yakın bayinin son üç aylık hasılat ortalamasının en az 15.000 TL. olması durumunda.

15) İbraz edilecek sabıka ve arşiv kaydı belgesinde belgenin Spor Toto Teşkilat Başkanlığına (Resmi Kurum) ibraz edilmek üzere alındığı belirtilecek, söz konusu kaydı ihtiva etmeyen belgeler kabul edilmeyecektir.

16) Alışveriş Merkezleri ve başka bayilik bulunmayan ilçe merkezleri için açılan kurada bayi olarak belirlenenlerin adres değişikliği yapması mümkün değildir.

17) Yukarıda belirtilen şartları haiz gerçek ve tüzel kişilerin başvurusuna bir kura numarası verilmek suretiyle kuraya dahil edilir.

18) 21/5/2009 tarih ve 39 no’lu yönetim kurulu kararı ile kabul edilip kamuoyuna duyurulan Bayilik Müracaatlarında Aranan Şartlar tüm ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Büyükesat Mah. Koza Sok. No:34, Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 408 20 00 (PBX) Dahili: 22 27 - 22 28 - 22 17 - 22 18 Banka Hesap Numaraları: a) Başvuru Bedelinin Yatırılacağı Banka Hesap Numaraları 1) Garanti Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 384-6298675 2) Ziraat Bankası Şube Kodu 681 Hesap No 37396054-5011 b) Hasılat Teminatının Yatırılacağı Banka Hesap Numaraları 1) Garanti Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 384-9098282 2) Ziraat Bankası Şube Kodu 681 Hesap No 37396054-5060 c) Terminal Teminatının Yatırılacağı Banka Hesap Numarası İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. Garanti Bankası İstanbul Kurumsal Şubesi: 381 9093759 Yukarıdaki şartları okudum, anladım, kayıtsız ve şartsız olarak kabul ediyorum. . …/.…/2012 Adı/Soyadı/Unvanı imza

ÖNEMLİ NOT: "AVM İÇİN BAŞVURU YAPACAK BAYİ ADAYLARININ AVM YÖNETİMİ İLE YAPTIKLARI KİRA SÖZLEŞMESİNİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI ÖRNEĞİNİ İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR."

  1. Şans Oyunları

İddaa Bayilik Destekleri

Personel Desteği
Personel Desteği
Eğitim Desteği
Eğitim Desteği
Pazarlama Desteği
Pazarlama Desteği
Bölge Koruması
Bölge Koruması
Yer Seçimi
Yer Seçimi
Reklam Desteği
Reklam Desteği

İddaa Şartlar & Koşullar

  • Gerekli teminat bedeline sahip olmak
  • Müşteri memnuniyeti dahilinde hizmet anlayışı benimsemek

Eglence ve Oyun Sektöründeki Diğer Bayilikler

Öne Çıkan Gönderiler

Tümünü Gör