Bayilik Maliyeti
*
Bütçe açıklaması belirtilmemiş.
Destekler 0/6
Şartlar
Bayilik şartları belirtilmemiş
Bayilik Açıklaması

TJK Bayilik

Türkiye Jokey Kulübü sabit ganyan bayiliği başvuruları 20 Mart 2013 tarihi itibari ile yeniden açılmıştır. Bilgilerinizi önemle rica ederiz. TJK Bayilik AlmaTJK Bayilik Şartları ve TJK Bayilik ile ilgili gerekli prosedürleri yazımızın devamından inceleyiniz.1.TJK ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER

 1. Bayi, ancak aşağıdaki hallerde nakil talebinde bulunabilir,
 2. İhtiyaç sebebi ile işyerinden tahliyesi halinde,
 3. Yıkım ve işyerinin kullanılamaz bir hale gelmesi durumunda,
 4. Bayinin mevcut işyerinden daha iyi konumda bir yere geçmeyi istemesi halinde (bu durumda işyerinin vasfı TJK tarafından takdir edilir.)
 5. Bayinin nakil talebi için ileri sürdüğü sağlık nedenlerini TJK’ nın uygun bulması halinde,
 6. Mevcut işyerine belediyeden işyeri açma ruhsatı alamaması halinde nakil talebinde bulunabilir.
 7. Nakil talebinde istenecek belgeler;
 8. İlgili üniteye hitaben yazılmış dilekçe
 9. Tetkik masrafı olarak yatırdığı bedele ilişkin makbuz(250 TL.)
 10. Nakil talep edilen mahallin iç cephesine ait ve dış cephesinden yan dükkânları da görüntü içerisine alacak şekilde fotoğrafları,
 11. Mal sahibi ise tapu, kiracı olacak ise kira taahhütnamesi veya kontrat (noterden ve 2 yıldan az olmayacak)
 12. Nakil talebleri olumlu değerlendirilen bayilerden;
 13. Ganyan bayiliği yönetmeliğinin 12.maddesi gereği yapılması gereken tefrişatının yerine getirilmiş olması
 14. Yeni iş yerinin tapu veya kira kontratının noter tasdikli sureti
 15. İş yerinin telefon ve turpak hattının olduğunu gösterir belge
 16. Belediyeden iş yeri açma ve tatil günleri çalışma ruhsatı
 17. Eski TJK bayilik ruhsatı ve sözleşmesi
 18. Tefrişatı tamamlanan işyeri resimleri.

2.TJK DEVİR İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER  TJK Bayilik ve Bayilik Alma Şartları a) GANYAN BAYİLİĞİNİN 1.DERECEDE YAKININA DEVRİ

 1. Bayi, birinci derece akrabalarına (ana, baba, eş, çocuk veya kardeşler ile sınırlı olmak kaydıyla) devir talebinde bulunabilir. Müracaat TJK Yönetim Kurulunun yetkili kıldığı komisyon tarafından değerlendirilir ve uygun bulunması halinde bayiliğin devrine karar verilir. Bu devir işlemi karşılığında TJK’ ya bedel ödenmez. TJK Bayilik
 2. Devir Talebinde İstenecek Belgeler
 3. TJK Müşterek Bahisler ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
 4. Vukuatlı nüfus kaydı, eşine devir ise evlilik cüzdanı fotokopisi
 5. Nüfus cüzdanı sureti
 6. İkametgâh belgesi
 7. Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içinde alınmış adli sicil belgesi
 8. Öğrenim belgesi (noterden onaylı sürücü belgesi de kabul edilir.)
 9. 1 adet vesikalık fotoğraf
 10. Devir Talebi Kabul Eden Bayilerden İstenecek Belgeler
 11. 3 Adet vesikalık fotoğraf
 12. Kira kontratı (en az 2 senelik ve noter tasdikli)
 13. Vergi dairesi ve SSK temiz kâğıdı
 14. Temlikname (ÖRNEK TEMLİKNAME İLGİLİ MÜDÜRLÜKDEN TEMİN EDİLECEKTİR)
 15. TJK bayi ruhsatı

b) GANYAN BAYİLİĞİNİN 3.ŞAHISLARA DEVRİ

 1. TJK’ nın onayı ile bayiliğini üçüncü şahıslara devir etmek isteyen bayilerden fatura karşılığı 2.000 USD devir bedeli alınır. Devir bedeli TJK’ ya irat kaydedilir.
 2. Devir Talebinde istenilecek belgeler;

2a) TJK BAYİLİĞİ DEVİR ALACAK KİŞİDEN İSTENECEK BELGELER:

 1. Noterden TC kimlik numarasına havi ve resimli nüfus cüzdanı örneği İkametgah senedi
 2. Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içinde alınmış adli sicil belgesi
 3. Noter tasdikli öğrenim belgesi (noter onaylı sürücü belgesi de kabul edilir.)
 4. Yeni çekilmiş 4 adet fotoğraf
 5. Noter tasdikli iş yerinin tapusu veya en az iki yıllık kira kontratı
 6. Bayideki mevcut telefon ADSL ve turpak hattını üzerine aldığına dair sözleşme 5.000 USD bayilik teminatı (nakit)
 7. Taahhütname (Örnek taahhütname ilgili müdürlükten temin edilecektir)

2b) TJK BAYİLİĞİ DEVİR EDECEK KİŞİDEN İSTENECEK BELGELER:

 1. Bayiliği devir etmeye ilişkin noter muvaffakatnamesi (ÖRNEK MUVAFFAKATNAME İLGİLİ MÜDÜRLÜKDEN TEMİN EDİLECEKTİR)
 2. Vergi dairesinden ve SSK’ dan borcu olmadığına veya borcu var ise taksitlendirildiğine dair belge.
 3. TJK tarafından verilen bayilik ruhsatı
 4. 2.000.00 USD devir işlem bedeli (nakit)
 5. Prim faturası ve Devir olacak güne kadar elinde bulunan ödeme iptal biletleri

3.TJK BAYİLİK MÜRACAAT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER 3a) BAYİLİK MÜRACAATININ YAPILMASI

 1. Müracaatlar, müracaat sahibi veya vekili tarafından aşağıda belirtilen TJK birimlerine yapılabilecektir:
 2. İstanbul TJK Müşterek Bahisler ve Bayilik teşkilatı Müdürlüğü
 3. TJK Ankara Hipodrom Müdürlüğü
 4. TJK İzmir Hipodrom Müdürlüğü
 5. TJK Adana Hipodrom Müdürlüğü
 6. TJK Bursa Hipodrom Müdürlüğü
 7. TJK Şanlıurfa Hipodrom Müdürlüğü
 8. TJK Elazığ Hipodrom Müdürlüğü

Yukarıda sarahaten belirtilen müdürlükler dışında herhangi bir makama veya birime yapılan müracaatlar kabul edilmez. Ayrıca posta, e-posta veya faks ile yapılan müracaatlarında bir geçerliliği olmayıp, bu müracaatlar TJK tarafından değerlendirmeye alınmaz ve bu dilekçelere cevap verilmez. Tjk bayilik şartları Bayilik Münhasıran hakiki şahsa verilir; hiçbir şekilde hükmi şahsa bayilik verilmeyeceği gibi, hakiki şahısların ortaklığına da bayilik verilmeyeceğinden bu hususa ilişkin müracaatlar kabul edilmez. Tetkik sırasında, müracaatla ilgili yanlış yanıltıcı beyanların veya sahte evrakların tespit edilmesi durumunda, müracaat geçersiz sayılacaktır. Tjk Bayilik Alma Şartları 3b) BAYİLİK MAHALİNDE ARANACAK ŞARTLAR

 1. Bayilik mahalli, cadde üzerinde veya işlek bir sokakta, giriş katta ve dükkan vasfında olmalıdır
 2. Bayilik mahalli, Sabit Ganyan Bayiliğinin 12. maddesinde belirtilen standartlara uygun bir şekilde tefriş edilebilecek vasıfta olmalıdır.
 3. Bayilik yapılacak mahallin mevcut bayilerle arasındaki mesafe kapıdan kapıya en kısa yaya yolundan asgari 500 mt. Olacaktır.

3c) BAYİLİK MÜRACAATLARINDA İSTENECEK BELGELER

 1. TJK tarafından düzenlenen örnek matbu müracaat dilekçesi (ÖRNEK DİLEKÇE İLGİLİ MÜDÜRLÜKDEN TEMİN DİLECEKTİR)
 2. Noterden tasdikli resimli ve T.C. kimlik numarasını havi nüfus cüzdanı örneği
 3. İkametgah belgesi ( son üç ay içinde alınmış )
 4. Cumhuriyet Savcılığı’ndan adli sicil belgesi(son bir ay içinde alınmış)
 5. Özgeçmiş yazısı
 6. Noter tasdikli öğrenim belgesi sureti ( Noterden onaylı sürücü belgesi de kabul edilir.)
 7. Yeni çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf (arka yüzüne adı/soyadı yazılacak)
 8. Bayilik açılacak mahallin iç ve dış cephesinden yan dükkânları da görüntü içerisine alacak şekilde çoklu sayıda fotoğraf(arka yüzüne müracaat sahibinin adı / soyadı ve müracaat adresi yazılacak
 9. Müracaat eden mal sahibi ise tapu fotokopisi, halen kiracı ise kira sözleşmesine ilişkin belge. Bayilik için yer kiralamayı düşünüyor ise, mal sahibinin kendisine bayilik verildiği takdirde mevcut yeri en az 2 yıllığına kiraya verebileceğine dair noterde düzenlenmiş taahhütnamesi
 10. Tetkik bedeli olarak yatırılan paranın makbuzunun aslı ( 250 TL )
 11. Müracaatın vekil marifeti ile yapılması halinde, TJK tarafından matbu olarak hazırlanan ve noter huzurunda tanzim edilecek vekâletname aslı (ÖRNEK VEKÂLETNAME İLGİLİ MÜDÜRLÜKDEN TEMİN EDİLECEKTİR)
 12. Başvuru sahibi hali hazırda Spor-Toto bayisi ise bayilik ruhsatının fotokopisi ile satış raporlarını gösteren belge.

3d) BAYİLİK TALEBİ KABUL EDİLENLERDEN İSTENECEK BELGELER:

 1. Cumhuriyet Savcılığı’ndan adli sicil belgesi (son üç ay içinde alınmış)
 2. Belediyeden iş yeri açma ve tatil günleri çalışma ruhsatı
 3. İkametgâh belgesi
 4. Noter tasdikli resimli ve TC kimlik numarasına havi nüfus cüzdanı örneği
 5. Noter tasdikli iş yerinin tapusu veya 2 yıllık kira sözleşmesi
 6. Noter tasdikli öğrenim belgesi sureti sureti ( noterden onaylı sürücü belgesi de kabul edilir. )
 7. İş yerinde telefon olduğunu gösterir belge
 8. Yeni çekilmiş dört adet fotoğraf
 9. Bayi, vekil kullanacak ise 1(bir) yıl süreli vekâletname
 10. TJK’nın hesaplarına yatırıldığını gösterir 5.000 USD (beş bin ABD Doları) nakit teminatın banka dekontu
 11. Taahhütname (Örnek taahhütname ilgili müdürlükten temin edilecektir)

TJK Bayilik Şartları

BAYİ OLACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

 1. Bayilik talebinde bulunacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
 2. T.C. vatandaşı olmak
 3. En az ilköğretim mezunu olmak
 4. Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, evrakta sahtekarlık gibi mer-i mevzuatımızda yüz kızartıcı ve güven sarsıcı olarak kabul edilen suçlardan biriyle veya kasten adam öldürme ve bu fiillere teşebbüs suçları ile mahkum olmamak
 5. Reşit ve mümeyyiz olmak
 6. Daha önce kendi veya eşi adına bayilik verilmiş ise, bu bayiliğin TJK tarafından kapatılmış olmaması
 7. Hali hazırda ganyan bayii olmamak
 8. Daha önce kendi veya eşi adına bayilik verilmiş ise, bu bayiliğin son iki yıl içinde üçüncü şahıslara devir edilmiş olmaması

TJK bayilik almanın şartlarını daha detaylı okumak isteyenler bu tjk bayilik şartları linke tıklayarak TJK bayilik şartları okuyabilirler.

Bayilik Verdiği Bölgeler

İlçe bilgilerini görmek için şehir seçin.
BAŞVUR