Sompo Japan Sigorta

Sompo Japan Sigorta Bayilik Açıklaması

Sompo Japan Sigorta Acentelik

Şirketimiz, Finans Sigorta adıyla 6 Mayıs 2002 tarihinde sigorta sektöründe standartları yükseltmek hedefiyle yola çıktı. 2006 yılı içerisinde Fiba Grubu iştiraklerinden Finansbank'ın hisselerinin NBG Grubu'na satılması nedeniyle 1.11.2007 tarihinden itibaren kurucusu olan Fiba Holding'in adını alarak, "Fiba Sigorta A.Ş." adı ile faaliyetlerine devam etti. Sompo Japan Fiba Holding ile Japon sigorta sektörünün en eski ve lider şirketlerinden Sompo Japon Insurance Inc. arasında Fiba Sigorta hisselerinin devrine ilişkin sözleşme imzalandı.

Hukuki işlemlerin tamamlanmasının ardından 02.11.2010 tarihinde Fiba Sigorta hisseleri Sompo Japon Insurance Inc.'e devredilmiştir. Fiba Sigorta'nın ünvanı Sompo Japan Sigorta A.Ş. olarak değişmiştir. Bu tarihten itibaren dünyanın 4. büyük sigorta pazarı olan Japon sigorta sektörünün lider şirketlerinden Sompo Japan'ın gücünü ve desteğini de arkasına alarak yoluna emin adımlarla devam etmektedir.

Sompo Japan Sigorta Acentelik - Bayilik Şartları

Yeni Sigorta Acenteleri Yönetmeliği açısından gerçek kişilerde ve tüzel kişi acentelerde ortaklar ile şirketi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerde aranan nitelikler; Gerçek ve tüzel kişi acentelerde aranılan nitelikler

 • Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
 • Türkiye'de yerleşik olması,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
 • Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması,
 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
 • Teknik personel vasıflarını taşıması,
 • Asgari malvarlığı şartını yerine getirmiş olması,
 • Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması,

Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 • Merkezlerinin Türkiye'de bulunması,
 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
 • Asgari sermaye şartının yerine getirilmiş olması,
 • Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.
 • Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin yetkililerinde, gerçek kişi ortaklarında ve tüzel kişi ortaklarının yetkililerinde aşağıdaki nitelikler aranır:
 • Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması,
 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
 • Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin tüzel kişi ortaklarında iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması şartı aranır.
 • Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişi yetkililerinden şirketi sigorta işlemleri bakımından temsil ve ilzama yetkili olanların birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde sayılanlar hariç diğer nitelikleri taşıması gerekir.
 • Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel kişiliği haiz acentenin müdürünün veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getiren kişilerin birinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılanlar hariç diğer nitelikleri taşıması, ayrıca en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması gerekir.

Ayrıca; Acenteler, mesleki faaliyetlerinden dolayı sigortalılarına verebilecekleri zararlara karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Mesleki sorumluluk sigortasının, beher tazminat talebi için teminatı en az 10.000 TL ve bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az 100.000 TL olmak üzere yaptırılması gerekmektedir. Acenteler, sigorta şirketleri ile yaptıkları acentelik sözleşmesini takiben en geç bir ay içerisinde mesleki sorumluluk sigortasını yaptırarak, bu hususta elektronik ortamda TOBB'a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirimde bulunur. Mesleki sorumluluk sigortası olmaksızın acentelik faaliyetinde bulunulamaz.

Mesleki sorumluluk sigortasının asgari miktarı her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi yıllık artış oranını aşmamak kaydıyla Müsteşarlıkça arttırılabilir. Tüzel kişi acenteler için asgari sermaye miktarı şirket türüne göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 25.000 TL'dir. Gerçek kişilerin beyan edecekleri mal varlıkları bu miktarın altında olamaz. Bu tutar acentelerce aracılık edilen yıllık prim tutarının %4'ünden aşağı olamaz. Aracılık edilen yıllık prim tutarı, yıl sonları itibariyle hesaplanır. Acenteler aracılık ettikleri yıllık prim tutarlarını en geç takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar elektronik ortamda TOBB'a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirirler. İlave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde, eksik kalan sermaye en geç yıl sonuna kadar tamamlanır. Sermaye açığını kapatmayan acenteler, bu açığı kapatana kadar acentelik faaliyetinde bulunamazlar.

Teminat : Sigorta şirketlerinin faaliyetleri nedeniyle acentelerinden isteyebilecekleri teminatın miktarı ve koşulları taraflar arasında serbestçe belirlenir. Acenteler şirketin kabul limitlerine uygun teminat göstermek zorundadırlar. Banka teminat mektupları, gayri menkul ipotekleri, nakit (TL. veya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nca alım satımı yapılan döviz), sermayesinin en az %51'i Devlet'e ait şirketlerin hisse senetleri, hazine honoları, devlet tahvilleri, sigorta şirketlerince teminat olarak kabul edilebilir. Gayrimenkul ipoteklerinde; gayri menkullerde kat irtifakının kurulmuş olması gerekmektedir, Ayrıca gayrimenkul teminatı olarak daire yada dükkan niteliğindeki taşınmazlar kabul edilmektedir.

Acente Adayında Aranan Şartlar;

 1. Sigorta Murakabe Kanunu açısından gerçek kişilerde ve tüzel kişi acentelerde ortaklar ile şirketi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerde aranan niteliklere sahip olmak.
 2. Belirtilen teminat yükümlülüklerini yerine getirebilmek.
 3. Şirketimizin prim üretim beklentilerini gerçekleştirebilir dengeli bir portföye sahip olmak.
 4. Ofis, teknik donanım ve insan kaynağı olarak Şirketimizin belirlediği müşteri hizmetini verebilir özelliklere sahip olmak.

 

Sompo Japan Sigorta Bayilik Verdiği Bölgeler

Tüm Türkiye
BAŞVUR