Ankara Sigorta

Ankara Sigorta Bayilik Açıklaması

Ankara Sigorta Bayilik (Acentelik)

Ankara Sigorta Bayilik ve Acentelik ŞartlarıANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 16.05.1936 tarihli Bakanlar Kurulu onayıyla kurulmuş ve 3.Cumhurbaşkanımız Sayın Celal Bayar o tarihte yönetim kurulu başkanlığını üstlenmiştir. Şirketin hissedarları; Türkiye İş Bankası, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Etibank, Adapazarı Türk Ticaret Bankası ve Muvaffak İşmen’dır. İlk genel merkez Ankara, muamelat yeri İstanbul olarak kabul edilmiştir. 1990 yılında sermaye yapısında meydana gelen değişiklik sonucu Etibank’ın sermaye payı %85’e yükselmiştir. Bu değişiklik sonrası Bakanlar Kurulu kararı ile şirket Etibank’a bağlanmış ve karar 14.04.1993 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanarak bağlı ortaklık işlemleri tamamlanmıştır. Ankara Sigorta Bayilik ve Acentelik Şartları 

Ankara Sigorta Bayilik (Acentelik) Şartları

14 Nisan 2008 tarihinde 26847 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sigorta AcenteleriYönetmelince Sigorta acenteliği yapacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

 1. Sigortacılık yasasında belirtilen sigorta acenteliği faaliyetlerinin yürütüleceği uygun bir ofis ve ofis ekipmanlara sahip olmak.
 2. Acentelik teminatı verebilmek.
 3. Türkiye odalar ve borsalar birliğince tutulan levhaya kayıtlı olmak gerekmektedir.

Sigorta acenteliği gerçek ve tüzel kişilerce yapılır. Sigorta Acenteliği faaliyetinin yürütüldüğü mekânın; müstakil bir bina / iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olmasına; münhasıran Sigorta Acenteliği yapılan bu mekanda işletmeye ait en az 1’er adet bilgisayar, yazıcı ve faks cihazının, poliçe düzenlemeye, müşteri cari hesabını takip etmeye ve yazışma yapmaya uygun programların, yeterli arşivleme sisteminin, internet bağlantısının, elektronik posta adresinin, müşteri oturma grubunun bulunmasına ve tüm sigortacılık işlemleri için statik IP adresi kullanılması gerekmektedir. Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır

 • Sigortacılık yasasında belirtilen sigorta acenteliği faaliyetlerinin yürütüleceği uygun bir ofis ve ofis ekipmanlara sahip olmak.
 • Türkiye’de yerleşik olması,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adli para cezasına mahküm edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,
 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
 • Teknik personel vasıflarını taşıması,
 • Asgari malvarlığı (25.000 TL) şartını yerine getirmiş olması,
 • Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.

Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır

 • Merkezlerin Türkiye’de bulunması,
 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
 • Asgari malvarlığı (25.000 TL) şartını yerine getirmiş olması,
 • Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.

Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin yetkililerinde, gerçek kişi ortaklarında ve tüzel kişi ortaklarının yetkililerinde aşağıdaki nitelikler aranır

 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adli para cezasına mahküm edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikap,Rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,
 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,

Acentelik faaliyetlerinde bulunacak tüzel kişi ortaklarında iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması şartı aranır Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel kişiliği haiz acentenin müdürünün veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getiren kişilerin; Acente adaylarının eğitim şartı

 1. En az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya,
 2. Meslek yüksek okullarını Aktüerya, Pazarlama, Risk yönetimi ve sigortacılık bölümlerinden mezun olmak ve 2 yıllık mesleki deneyimli olmak.

Ankara Sigorta Bayilik (Acentelik) Başvurusu

 1. Ankara Sigorta Bayilik (Acentelik) Başvurusu için Genel Müdürlük / Bölge / Şube Müdürlüklerimize ulaşınız.
 2. Ankara Sigorta Eksperlik Başvurusu için aşağıdaki formu doldurarak hasardenetim@ankarasigorta.com.tr adresine gönderiniz. Ankara Sigorta Eksperlik Başvuru Formunu bu başvuru formu linkine tıklayarak karşınıza çıkan sayfanın en altından indirebilirsiniz. Ankara Sigorta Eksperlik Şartları okumak için tıklayınız.
 3. Ankara Sigorta Anlaşmalı Servis Başvurusu için aşağıdaki formu doldurarak hasardenetim@ankarasigorta.com.tr adresine gönderiniz. Ankara Sigorta Anlaşmalı Servis Başvuru Formunu bu başvuru formu linkine tıklayarak karşınıza çıkan sayfanın en altından indirebilirsiniz. Ankara Sigorta Anlaşmalı Servis Şartlarını okumak için tıklayınız.
 4. Ankara Sigorta Yedek Parça Tedarikçi Başvurusu için aşağıdaki formu doldurarak hasardenetim@ankarasigorta.com.tr adresine gönderiniz. Ankara Sigorta Yedek Parça Tedarikçi Formunu bu başvuru formu linkine tıklayarak karşınıza çıkan sayfanın en altından indirebilirsiniz. Ankara Sigorta Yedek Parça Tedarikçi Şartlarını okumak için tıklayınız.

Ankara Sigorta Eksperlik Şartları  Ankara Sigorta Eksperlik Şartları22 Haziran 2008 tarihinde 26914 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliğince eksperlik yapacak gerçek veya tüzel kişilerde aranan ve aşağıda yer alan şartlara sahip olmak. Şirketimizin, eksper raporları işlem standartlarının sağlanmasına uygun ofis ve personel imkanlarına sahip olmak. Türkiye odalar ve borsalar birliğince tutulan levhaya kayıtlı olmak gerekmektedir.

Eksperlik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır

 • Türkiye'de yerleşik olması,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
 • Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması,
 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
 • Kara araçları eksperlik dalında en az iki yıllık, diğer eksperlik dallarında dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

Eksperlik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır

 1. Merkezlerinin Türkiye’de bulunması,
 2. İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
 3. Yetkililerinin, gerçek kişi ortaklarının ve tüzel kişi ortaklarının yetkililerinin Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması, ayrıca iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
 4. Mesleki faaliyetlerde şirketi imzası ile temsil ve ilzam eden yetkililerinin eksper olması,
 5. Ana sözleşmelerinin ilgili maddelerinde; esas faaliyet konusunun "münhasıran sigorta eksperliği" olarak belirtilmesi, sigorta eksperliği ile bağdaşmayan faaliyetlere yer verilmemesi, ana sözleşme değişikliklerinden önce gerekli mercilerden izin alınacağına dair bir hükmün bulunması,
 6. Ticari unvanlarında "sigorta" kelimesinin yanında "eksper" kelimesinin veya türevlerinin kullanılması, sigorta eksperliği ile bağdaşmayan kelimelerin bulunmaması,
 7. Gerekli görülmesi halinde İcra Komitesince belirlenecek fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.

Uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usûllerle eksperlik belgesi almış kişiler, aşağıdaki şartları sağladıkları ve Türk sigortacılık mevzuatı ile ilgili sınavı kazandıkları takdirde, sahip oldukları eksperlik dalında, bu Yönetmelik çerçevesinde eksper olarak değerlendirilir.

 • Eksperlerde aranılan niteliklere sahip olmaları,
 • Belge aldıkları ülke otoriteleri listesine kayıtlı olmaları,
 • Belge aldıkları ülke otoritelerinden alacakları ve halen eksper olarak faaliyette bulunduklarını kanıtlayan belge getirmeleri gerkmektedir.

Ankara Sigorta Anlaşmalı Servis Şartları  Ankara Sigorta Anlaşmalı Servis Şartları Şirketimiz ile anlaşmalı olarak çalışmak isteyen servisler, şirketimizin kabul kriterlerine uygun, müşteri memnuniyeti ve hasar maliyet politikaları gereğince belirlenen uygulama ve işlem standartları, personel ve fiziki şartları sağlayabilecek, gerçek ya da tüzel kişilikler arasından kabul edilmektedir. Ankara Sigorta Anlaşmalı Servis Başvurusu Başvuru formu ile birlikte gönderilmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

 • Ticaret sicil gazetesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • İmza Sirküleri
 • Yetki Belgesi (var ise)

Ankara Sigorta Yedek Parça Tedarikçi Şartları Ankara Sigorta Yedek Parça Tedarikçi Şartları Şirketimiz ile yedek parça tedarikçisi olarak çalışmak isteyen firmalar, şirketimizin kabul kriterlerine uygun, müşteri memnuniyeti ve hasar maliyet politikaları gereğince belirlenen uygulama ve işlem standartları, personel ve fiziki şartları sağlayabilecek, gerçek ya da tüzel kişilikler arasından kabul edilmektedir. Ankara Sigorta Yedek Parça Tedarikçi BaşvurusuBaşvuru formu ile birlikte gönderilmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

 • Ticaret sicil gazetesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • İmza Sirküleri

 

Ankara Sigorta Bayilik Verdiği Bölgeler

Tüm Türkiye
BAŞVUR