Nissan

Nissan Bayilik Açıklaması

Nissan Bayilik

Nissan Otomotiv A.Ş. nezdinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, Nissan Bayilik Ağının veya Nissan Yetkili Servis Ağının bir üyesi olmak için adaylık başvurusunda bulunmak isteyen firmaların, başvuruda bulunabilmek için izleyecekleri süreç ve yöntemleri belirlemektir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Madde.l’de yer alan ‘Amaç’ çerçevesinde Bayi veya Yetkili Servis Adaylığı için Başvuruda bulunmak isteyen tüm firmaları kapsar.

 Başvuru yapmak isteyen firma eğer şirket ise şirket ana sözleşmesi ile sözleşme tadillerini haiz Ticaret Sicil Gazeteleri, eğer hükmi şahsiyeti haiz olmayan bir firma veya şahıs ise varsa ticaret sicili veya oda kaydı, en güncel Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, en son tarihli İmza Sirküleri, imzaya yetkili kişilerin nüfus kâğıdı fotokopileri ve başvuruya konu olan bina ya da arsanın planı, krokisi veya fotoğraflarından oluşan evrak dosyası hazırlanır. Başvuran bu dosyaya başkaca belgeler eklemekte özgürdür.

Başvuru Formu, iletişim bilgileri, başvuruya konu olan bina ya da arsa ve rakipler ile ilgili kısımları başta olmak üzere eksiksiz olarak doldurulur. Firma antetli kağıdına, Nissan Otomotiv AŞ.’ne yönelik olarak, şirketlerin büyük hissedarlarının, firma ve sahiplerinin geçmişlerinden kısaca bahseden, Bayi veya Yetkili Servis adaylığı talebini açıklayan ve Nissan markasıyla ilgili hizmetlerin hangi adreste verilmesinin öngörüldüğünü belirten bir dilekçe hazırlanır.

Nissan bayilik Başvurusu Nereye Gönderilir

Evrak dosyası, başvuru formu ve dilekçeden oluşan Başvuru Dosyası, kapalı bir zarf içerisinde, Nissan Otomotiv A.Ş. Bayi Geliştirme Departmanı, Kuşbakışı Cad. No: 11 PK: 46 34662 Altunizade /İSTANBUL adresine, iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderilir. NOAS Bayi Geliştirme Departmanı, başvuru dosyasını, 4.5. maddesi çerçevesinde teslim aldığı tarihten itibaren en kısa sürede, başvuruyu yapan firmaya yazılı olarak yanıt verir.

Dosya içerisinde yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması, posta gönderiminin iadeli taahhütlü gönderme haricinde yapılması veya başvuru formunda iletişim bilgileri, başvuruya konu olan bina ya da arsa veya rakipler ile ilgili kısımların doldurulmaması hallerinde başvuruya yanıt verilmez.işbu şartlar çerçevesinde yapılmayan, örnek olarak faks, telefon, mektup veya e-posta ile iletilen başvurular, NOAS tarafından yanıtlanmaz. Başvuruya verilecek yazılı yanıt, sadece başvuru formu ve eklerinin teslim alındığı anlamında olup, başvurunun NOAS tarafından kabul edildiği anlamını taşımayacağı gibi, NOAS ya da başvuru sahibi ile ilgili hiçbir taahhüt, yükümlülük veya sorumluluk doğurmaz. NOAS, yanıt verilen başvuru sahipleri arasından dilediklerini görüşmeye davet edebilir.

Bu durumda dahi NOAS’ın başvuran ile ticari faaliyete başlama veyahut karşılıklı sözleşme akdetme yükümlülüğü yoktur. Başvuruya yanıt verilmesini müteakip, NOAS’ın başvuran ile yapacağı görüşmeler henüz sonuçlanmadan, adaylık görüşmelerinin olumlu olarak sonuçlandığı ve/veya NOAS ile sözleşme imzalandığı yönünde başvuran tarafından üçüncü kişilere beyanda veya Nissan markası altında herhangi bir ürün veya hizmet taahhüdünde bulunulduğu tespit edilirse, sözkonusu görüşmeler derhal kesileceği gibi, başvuranın üçüncü kişilere bulunacağı bu beyan ve/veya taahhütlerden NOAS’ın hiçbir şekilde sorumluluğu sözkonusu olamaz.

Rekabet Kurumunun yayımladığı 2005/4 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey .Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği hükümleri uyarınca ve/veya, başvuran firma veya ortakları hakkında yapılacak mali ve hukuki araştırmalar neticesinde, yahut NOAS yetkililerince başvuruya konu olan tesislerde tespit edilebilecek yetersizlik veya uygunsuzluk nedeniyle başvurunun NOAS tarafından reddi halinde, başvuru sahibi NOAS’tan, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir zarar-ziyan ve tazminat talebinde bulunamaz.

NOAS, kendisine iletilen başvuruların ve başvuru dosyalarının içeriğini veya başvuran firma veya herhangi bir bağlı kuruluşunun işi ve ticari faaliyeti ile ilgili bilgileri gizli tutacağını burada beyan eder. Bu beyan kamuya intikal etmiş veya herhangi bir mahkeme veya yetkili merci tarafından verilen emir doğrultusunda açıklanmak zorunluluğu hasıl olmuş başvuran ile ilgili bilgiler için söz konusu değildir. Herhangi bir şekilde NOAS’a iletilen başvurular ister yanıtlansın ister yanıtlanmasın, başvuranların üçüncü kişilere beyan ve/veya taahhütlerinden ötürü NOAS’ın zarara uğraması halinde NOAS’m adli mercilerde ve kanun önündeki hakları saklıdır. NOAS’ın, hiç kimseye haber vermeksizin, işbu şartlar üzerinde değişiklik yapma veya işbu şartları dilediği mecralarda yayınlama ya da yayından kaldırma hakkı saklıdır.

 

Nissan Bayilik Verdiği Bölgeler

Tüm Türkiye
BAŞVUR